Tieng Viet English Japanese
Dotoh Software Solutions

Công ty Giải pháp Phần mềm Dotoh

Dotoh Software Solutions

Innovation

To Connect The World

Tuyển dụng: Lập trình viên phần mềm Web

Công ty Giải pháp Phần mềm Dotoh cần tuyển nhân sự cho vị trí Lập trình viên phần mềm Web (Web Programmer) để tham gia vào các dự án gia công phần mềm cho các đối tác Nhật Bản.

Thông tin chung:

Dotoh áp dụng chuẩn quốc tế của Công nghệ phần mềm để thiết kế, cài đặt và bảo trì các Hệ thống thông tin, Hệ thống phần mềm tính năng cao. (Read more)


Tuyển dụng: Kỹ sư phần mềm Web (Web Software Engineer)

Công ty Giải pháp Phần mềm Dotoh cần tuyển nhân sự cho vị trí Kỹ sư phần mềm Web (Web Software Engineer) để tham gia vào các dự án gia công phần mềm cho các đối tác Nhật Bản.

Thông tin chung:

Dotoh áp dụng chuẩn quốc tế của Công nghệ phần mềm để thiết kế, cài đặt và bảo trì các Hệ thống thông tin, Hệ thống phần mềm tính năng cao. (Read more)


Tuyển dụng: Quản lý Dự án gia công phần mềm

Công ty Giải pháp Phần mềm Dotoh cần tuyển nhân sự cho vị trí Quản lý Dự án gia công phần mềm để tham gia quản lý các dự án gia công phần mềm cho đối tác Nhật Bản.

Thông tin chung:

Dotoh áp dụng chuẩn quốc tế của Công nghệ phần mềm để thiết kế, cài đặt và bảo trì các Hệ thống thông tin, Hệ thống phần mềm tính năng cao. (Read more)


Tuyển dụng : Kỹ sư phần mềm Smartphones (Android, iOS)

Công ty Giải pháp Phần mềm Dotoh cần tuyển nhân sự cho vị trí Kỹ sư phần mềm Smartphones (Smartphone Software Engineer) để tham gia vào các dự án gia công phần mềm cho các đối tác Nhật Bản.

Thông tin chung:

Dotoh áp dụng chuẩn quốc tế của Công nghệ phần mềm để thiết kế, cài đặt và bảo trì các Hệ thống thông tin, Hệ thống phần mềm tính năng cao. (Read more)